Zmiana regulaminu wynagradzania

Regulamin wynagradzania jest – jak to się ładnie mówi – aktem prawa wewnątrzzakładowego, który określa warunki wynagradzania za pracę, a także inne świadczenia związane z pracą oraz zasady ich przyznawania.

Obowiązkowo regulamin wynagradzania powinien być wprowadzony w tych zakładach pracy, w których zatrudnionych jest co najmniej 50 pracowników.

Oczywiście regulamin wynagradzania można zmienić. Może to uczynić pracodawca samodzielnie lub – jeżeli w firmie działają związki zawodowe – we współpracy z nimi. Co do zasady, zmieniony regulamin obowiązuje po upływie 2 tygodni od daty podania go do wiadomości pracowników.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ wejście w życie regulaminu wynagradzania nie musi oznaczać automatycznego zastosowania nowych warunków do pracowników.

Dlaczego? Jest tak dlatego, że jeżeli nowe warunki płacy są mniej korzystne dla pracowników, trzeba je wprowadzić albo w drodze wypowiedzenia zmieniającego, albo w drodze porozumienia, czyli aneksu do umowy o pracę zaakceptowanego przez obie strony.

Co innego, gdy nowe postanowienia regulaminu wynagradzania są dla  pracowników bardziej korzystne. Wtedy z dniem wejścia w życie automatycznie zastępujące one dotychczasowe warunki płacy.